Chuẩn bị cho kì thi Cambrige

Chuẩn bị cho kì thi Cambrige

De Chuan bi cho ki Thi chung Chi Cambridge Quôc te tai thanh pho Ho Chi Minh. Trung tam dang to chuc tat ca cac lop luyen Thi Starters. Movers. Flyers. Ket. Pet. (cho hs tu lop 3 den lop 12)
Day la 1 ki Thi Tiếng Anh Theo Chuan Chau Au Danh cho tre. Do Đại hoc Cambridge to chuc Thi va cap chung chi
Cuoc Thi con la San choi bo ich. Danh gia toan dien 4 ki nang nghe noi doc Viet cua cac em
Duoc tham gia on luyen va Thi, hoc Sinh se biet Đuoc Diem manh Diem Yêu trong tung ki nang hoc Tiếng anh va tap trung Thay doi tot hon
Hay trao cho con 1 co hoi buoc vao doi tot hon. Chuan hon.

Trả lời

Close Menu