Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi truy cập và sử dụng website này . Nếu muốn truy cập website, bạn phải chấp nhận tất cả nội dung của Điều khoản sử dụng mà không có ngoại lệ nào.Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều khoản sử dụng. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website. Nova Language Center là đơn vị duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của Nova Language Center và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông,… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Nova Language Center là xâm phạm quyền của Nova Language Center. Nova Language Center có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM SỬ DỤNG WEBSITE

Khi truy cập và sử dụng Website, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau:

  1. Vi phạm quyền pháp lý (Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và công khai thông tin).
  2. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác.
  3. Gây rối loạn trật tự công cộng.
  4. Các hành vi tội ác.
  5. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin cá nhân của bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của bên thứ ba đó.
  6. Sử dụng Website này vì mục đích thương mại.
  7. Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng người khác.
  8. Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác.
  9. Các hành vi mà Nova Language Center cho là không phù hợp.
  10. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm.

TÀI NGUYÊN TRUYỀN DẪN

Nova Language Center không đảm bảo rằng bất kỳ email nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được Nova Language Center nhận. Nếu bạn gửi hoặc Nova Language Center gửi, Nova Language Center không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của email trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Nova Language Center không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web.Nova Language Center có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nova Language Center hoặc các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.

QUYỀN PHÁP LÝ

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của website này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép website này.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT

Bạn không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Không được phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ phải cung cấp những thông tin này.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh của trang web đều sẽ được giải quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Tất cả các Điều khoản sử dụng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản sử dụng này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại www.novacenter.edu.vn

Close Menu